Prohlášení o ochraně soukromí

Jana Žirovnická ZONO
Náchodská 760/67
193 00 Praha 9 Horní Počernice
IČO: 47139137
DIČ: CZ6055181671

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Jakožto správce osobních údajů, které nám
poskytnete, se zavazujeme, že budeme tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy,
především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušenou směrnicí 95/46/ES (dále také jen jako „GDPR“). Cílem těchto zásad je informovat naše
zákazníky a další subjekty o tom, jaké osobní údaje o nich a k jakým účelům jsou zpracovány, na
jakou dobu, jak je s nimi nakládáno a jaká práva tyto subjekty ve vztahu ke správci mají. Tyto zásady
jsou vydány za účelem zajištění informační povinnosti společnosti jako správce dle čl. 13 GDPR.

GDPR definuje osobní údaj jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu

údajů. Subjektem osobních údajů jste pro naši společnost Vy, jakožto fyzická osoba. Jedná se zejména

Zpracovávat můžeme zejména Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, titul, firmu, IČ, DIČ,

adresu pobytu, sídla, doručovací adresu, podpis, emailovou adresu, telefonní čísla, adresy na sociální

sítě, kontaktní údaje Vašich zástupců, přehledy jednotlivých druhů přijatých odpadů a odebraných

výrobků (kompost, recykláty) nebo využití našich ostatních služeb, adresu datového spojení (např. IP

adresa nebo URL adresa), záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a

identifikátory cookies, záběry z kamerových záznamů v areálu společnosti, písemná a elektronická

komunikace se zákazníkem. Veškeré osobní údaje pochází přímo od Vás, případně z veřejně

dostupných zdrojů (zejména veřejných rejstříků).

Na základě Vašeho souhlasu můžeme používat údaje získané marketingovými průzkumy a záznamy o

chování na internetových stránkách (cookies).

U našich zaměstnanců to mohou být také osobní údaje týkající se mzdové agendy, dále informace o

používání našich IT zařízení – zejména použití internetu.

Osobní údaje zpracováváme zejména na základě a pro potřebu uzavření a plnění smlouvy nebo

objednávky a našeho smluvního vztahu, dále na základě oprávněného zájmu nebo na základě zákona,

tzn. splnění naší zákonné povinnosti.

Výjimečně můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

a) Poskytnutí osobních údajů je nutné pro plnění objednávky, smlouvy nebo ústní dohody, kterou

jsme s Vámi uzavřeli.

b) Údaje dále zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností, např. vedení průběžné

evidence a následná ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech do ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb. o

IRZ a ISPOP), kontrolní hlášení apod.

c) Údaje také zpracováváme pro ochranu našich tzv. oprávněných zájmů, např. reklamace a jiné

údaje oznámené telefonicky nebo emailem.

Výše uvedená zpracování probíhají na základě zákona, bez nutnosti Vašeho souhlasu. Zejména tak

zpracováváme údaje pro tyto účely: dodání objednaných služeb a výrobků, fakturace a vyúčtování,

evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek, vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních

partnerů, daňové a související povinnosti, součinnost s Policií a státní správou a samosprávou,

provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti pro uložení

dokumentace do vážního sytému.

d) Zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu – pro účely marketingu (zasílání

obchodních sdělení) a záznamů o chování na internetových stránkách.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněných smluv či naší obchodní nebo

pracovněprávní spolupráce a po jejich ukončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy

(zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon o účetnictví, zákon o DPH, a

také Nařízení GDPR) a dle našeho archivačního a skartačního řádu. Poté jsou osobní údaje vymazány.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům (zasílání obchodních sdělení) je dobrovolné a platné do

doby, než souhlas odvoláte, což můžete učinit kdykoliv. Odvolání souhlasu se nedotýká našeho

zpracovávání na základě jiného právního titulu (zejména plnění smlouvy).

Konkrétní doby pro konkrétní účel a subjekt Vám sdělíme na základě Vaší žádosti.

Vaše údaje předáváme jen výjimečně, a to v případě, že je to nezbytně třeba. Bude se tak jednat

zejména o případy vymáhání našich pohledávek, v rámci plnění našich zákonných povinností vůči

Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně (za pomocí IT techniky), a to jak ve formě

elektronických dat, tak částečně i v papírové podobě. Při zpracování osobních údajů však nedochází k

automatizovanému rozhodování či profilování, které by zakládalo rozhodnutí vyvolávající ve vztahu k

Vám právní účinky.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Pravidelně kontrolujeme, zda systém zabezpečení neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku.

Bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme. Používáme taková bezpečností opatření, která je

možné po nás rozumně vyžadovat, abychom rizika minimalizovali.

Na základě právních předpisů máte jako subjekt osobních údajů zejména následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR. Tedy mj. to, že máte právo od nás jako

správce získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se

jedná a jakým způsobem a za jakým účelem jsou zpracovávány.

b) Dle čl. 16 GDPR máte také právo, abychom jako správce bez zbytečného odkladu opravili na

Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli

doplnit.

c) Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR představuje naši povinnost zlikvidovat Vaše

osobní údaje, které jako správce zpracováváme, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud nás o to

požádáte.

d) Dále máte právo, abychom v určitých případech dle čl. 18 GDPR omezili zpracování Vašich

osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech jako správce, třetí

strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné

moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

e) Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR Vám dává možnost získat osobní údaje, které

jste nám jako správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně

předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

f) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se uplatní jen v případě, že jste

nám poskytl souhlas. Ve většině případů jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění

smlouvy či na základě našeho oprávněného zájmu, nikoli na základě souhlasu se zpracováním, a proto

se toto právo v těchto ostatních případech neuplatní.

V případě, že budete jakkoli nespokojen se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete podat

námitku či stížnost dle čl. 21 GDPR k nám (optimálně písemně na emailovou adresu uvedenou v

záhlaví těchto zásad), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu

osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Main Menu